За родитеље

Основни циљ сарадње наше школе и родитеља је да се, пре свега, ученицима омогући напредак у раду и ангажовању, ради што бољег и лакшег стицања и задржавања знања, како би са собом понели што више и како би могли високопрофесионално да се баве занимањем за које их је школа припремила.

 

Полазна основа сарадње огледа се у сталном праћењу рада и напредовања сваког ученика понаособ.  

 

Одељењске старешине ће вас редовно контактирати како би прикупили податке о карактеристикама физичког, емоционалног, интелектуалног и социјалног развоја вашег детета, о његовим навикама, интересовањима и потребама, породичним приликама и условима живота и могућностима за рад. На основу тих сазнања и података, одељењски старешина и наставници ће моћи да изаберу најцелисходније поступке васпитног деловања, праћења и подстицања ученика, уз консултације са психологом и директором.

 

 
На првим родитељским састанцима (прва недеља септембра), родитељи ће бити упознати са: кратким историјатом школе, успехом у претходној школској години, календаром рада, кућним редом и изводима из правилника о оцењивању, дужностима одељењског старешине и сл.

 

Сарадња се остварује кроз сталну комуникацију и детаљно информисање путем ПАСОША, телефонским путем, кроз предавања и рад на одељењским родитељским састанцима, индивидуалним контактима, кроз саветовање у сарадњи са директором и психологом, и кроз рад Савета родитеља.

 

У сваком тренутку ћете знати где је Ваше дете, какав успех постиже, које обавезе има у школи, какве су могућности за напредовање, итд.

 

Ради праћења успешности сарадње, школа на карају сваког полугодишта организује анкетирање родитеља у погледу њиховог задовољства програмом и сугестија за наредни период.

 

Погледајте шта кажу родитељи о раду наше школе: